ការផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រ---គ្មានឈ្មួញកណ្តាល---OEM/ODM អាចរកបាន

R&D

(1)

R&D នៃបន្ទះឈីបឧបករណ៍ចក្ខុវិស័យពេលយប់

(4)

R&D និងការបំបាត់កំហុសនៃតួយន្តហោះកែវយឹត

(3)

ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍកែវពង្រីក

(2)

ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ស្តង់ដារកែវថត

(5)

ស្រាវជ្រាវ និងបង្កើតឧបករណ៍សំណឹកសម្រាប់តួកែវពង្រីក

(6)

ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍កែវយឺតរបស់កុមារ

(7)

R&D នៃដំណើរការផលិតកម្មដ៏ធំ

(8)

ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍស្តង់ដារតេស្តអុបទិក