ការផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រ---គ្មានឈ្មួញកណ្តាល---OEM/ODM អាចរកបាន

OEM/ODM

ថ្នាំងដំណើរការ OEM/ODM

about-us

(1) ការបញ្ជាក់ប្លង់ឡូហ្គោ

(1) LOGO layout confirmation

(2) ការទូទាត់ការបញ្ជាទិញគំរូ

(2) Sample order payment

(3) ផលិតកម្មគំរូ

(3) Sample production

(4) ការធ្វើតេស្តគំរូបានបញ្ចប់

(4) Sample test completed

(5) ការបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញជាបាច់

(5) Batch order confirmation

(6) ការទូទាត់ចុះសម្រាប់ការបញ្ជាទិញជាបាច់

(5) Batch order confirmation

(7) ផលិតកម្មដ៏ធំបានបញ្ចប់

(7) Mass production completed

(8) បង់ការទូទាត់ចុងក្រោយនៃការបញ្ជាទិញជាបាច់

(8) Pay the final payment of the batch order

(9)ការដឹកជញ្ជូន / ចុះហត្ថលេខាលើបង្កាន់ដៃ

(8) Pay the final payment of the batch order